گروپ تماس جوانان برای صلح
اهداف گروه تماس

اهداف گروه تماس:

1.     تحکیم«صلح پایدار و ثبات دایمی» در افغانستان، تقویت و حمایت از صدای صلح خواهی و تفاهم از طریق گفتگو و راه‌های خشونت پرهیز در کشور.

2.     انسجام، همصدايی و همگرايی نسل نو و جوانان برای اعمار صلح در افغانستان.

3.     حضور و مشارکت معنادار زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی.

4.     جلب کمک‌های مالی و بشر دوستانه جهانی برای مردم افغانستان.

5.     ارتقای ظرفیت و توانمند سازی جوانان و زنان.